Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

Wie luistert er naar jou bij problemen rond grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn verschillende instanties waar je terecht kan. ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport) vat het voor jou samen via deze webpagina.

Het meldpunt 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, is te contacteren op werkdagen van 9u00 tot 17u00.

Maar daarnaast kan je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) in je sportclub of bij onze federatie-API's. De VHV heeft momenteel 2 federatie-API's : je kan hen bereiken via api@handbal.be of via telefoon :

Heidi Frans (0494/845161)    -    Janneke Van Megen 

            

Het mandaat van de Federatie-API is omschreven in volgend document.

 

AANSPREEKPUNT PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

Een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over lichamelijk, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit (bv. pesten, voyeurisme...). De API luistert naar de vraag of het verhaal, verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

      Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)

Voor onze club-API's staan volgende documenten ter beschikking:
      Handelingsprotocol sportclub
      Template rapporteringsdocument
      Discretieplicht Club-API
      Leidraad voor inschattingsgesprek

 

CLUBBELEID ROND GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wil je starten met een clubbeleid rond GG? Of je beleid verder intensifiëren?

Dan kunnen onderstaande stappen en documenten van ICES je daarbij helpen:

Maak GG bespreekbaar in je club en zet het op de agenda van je clubbestuur
      Zelfscan clubbeleid
      Zelfscan risico-analyse
      Voorbeeld clubvisie

Stel een club-API aan en maak bekend via social media, info-avonden, nieuwsbrief….
      Profielomschrijving club-API
      Bekendmaking club-API
      Brief voor alle leden van de jeugd
      Brief voor de ouders

 Implementeer gedragscodes
      Richtlijnen voor implementatie van gedragscodes

Voorbeelden deontologische codes VHV:
      Addendum grensoverschrijdend gedrag deontologische codes
      Deontologische code voor trainers-coaches
      Deontologische code voor scheidsrechters en officials
      Deontologische code voor leden van het Bestuursorgaan
      Deontologische code voor personeelsleden
      Deontologische code voor clubbestuurders

Het tuchtreglement van de VHV m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, m.i.v. de daarbijhorende gedragscodes, vind je via deze link.

 Stel een noodteam samen ter ondersteuning van de club-API
      Profielomschrijving noodteam

 Bepaal een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers
      Richtlijnen voor aanwervingsbeleid vrijwilligers

Vanaf 1.02.2023 is volgende maatregel in voege voor sportfederaties en clubs : voortaan moet iedereen die met kinderen of jongeren wil        werken, een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluit. De VSF, ICES en Sport Vlaanderen bieden ondersteuning ! Zij maakten een draaiboek, stappenplan, aangepaste modellen van overeenkomsten... Al deze tools en meer info kan je vinden op deze webpagina. Er is ook een interessante pagina met Q&A.

 Tegen Pesten
      Visietekst Time Out tegen Pesten

      Tips voor in de club
      Pestprotocol voor clubs

 Voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport
      Toolkit SGG voor sportclubs